24/7 Support number +66 94 269 6997

กินดีอยู่ดี หลักการทำงานของเรา (Our Belief)

” ความคิดเห็นของคุณ ธนาภรณ์ ตราชู ที่ปรึกษาของ บริษัท สิชาภัทร ทางด้าน Agro Tourism ได้ถูกตีพิมพ์ในหนังสือของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีต รมต. กระทรวงศึกษาธิการ “

book

ความยั่งยืนของ วิถีเกษตร ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เกษตรอินทรีย์ กินดีอยู่พอเพียง เศรษฐกิจแบ่งปั่น

สถานที่

 

.

แปลงนาข้าวอินทรีย์ ที่อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปลูกบริโภคเองและเหลือจำหน่าย

ทีมงาน Chef ของเรา

ได้ไปร่วมให้ความรู้การปลูกแบบอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผักรับประทานในครัวเรือน ที่เหลือก็ได้มีการออกมาจำหน่าย นำโดยเชฟหนึ่ง สวนบ้านทานาค อยุธยา

สวนกินดีอยู่ดี เขาย้อย เพชรบุรี พี่เครือ หมอดิน ปราชญ์ชาวบ้าน ปลูกอินทรีย์ทุกแปลง พร้อมความใส่ใจในดิน